Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó Trưởng Đoàn Công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh  vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương  5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quí IV năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, Phó Trưởng Đoàn Công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Kỳ Anh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5(khóa X); Dự thảo Nghị quyết và Đề án tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2018 -2020 và định hướng đến năm 2025; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị...

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ từng bước được đổi mới và triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh; phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát của đã có sức lan tỏa, thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của cấp ủy cấp trên và của cấp mình. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở ngày càng tăng, chất lượng kiểm tra, giám sát ngày càng tốt hơn, sự phối hợp kiểm tra của các ban, ngành tương đối đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Anh Đông, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo tổng kết
10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời ngăn chặn, đầy lùi các biểu hiện vi phạm, mới manh nha. Đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đảm bảo lỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đảm bảo số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chưa đề cao vai trò, vị trí của của công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát đôi lúc vẫn còn dàn trải…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư TT  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện báo cáo
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo 9 tháng đầu năm 2018.  Trong 9 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được triển khai tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng và đi vào chiều sâu gắn với xây dựng nông thôn mới. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, tỉ lệ tốt nghiệp các cấp đạt kết quả cao. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả, nhiều mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh được hình thành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ cốt cán toàn huyện; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa..

Đồng chí Đinh Quốc Thị,TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú phát biểu tại hội nghị..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thị,TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú  đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Kỳ Anh thời gian qua. Đồng chí đề nghị; Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Kỳ Anh cần tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát phải chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và cần tập trung vào những lĩnh vực còn nổi cộm, nhạy cảm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chú trọng thực hiện tốt việc kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy đã  nêu lên một số nhiệm vụ trong trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, giáo dục, răn đe, đẩy lùi các hành vi vi phạm. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên; ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Việc xem xét thi hành kỷ luật phải đảm bảo tính công minh, chính xác, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan có hiệu quả. Các cơ quan ký kết quy chế phối hợp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác, theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Cấp uỷ các cấp phải tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra, tập trung đi sâu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, như: quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng ngân sách.../.


Thúy Nga