Quyết định Về việc phê duyệt chỉ tiêu thu hút, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh năm 2020

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm