Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

17:06 03/11/2017

Chi tiết Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện: Xem file đính kèm