Thông báo kết quả xét điểm viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

Xem chi tiết nội dung tại văn bản đính kèm