Thông báo về việc trả hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã

Xem chi tiết Thông báo về việc trả hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã tại file đính kèm