Xã Kỳ Hợp

  Diện tích 25,20km2

Diện tích 25,20km2

Diện tích 25,20km 2 , dân số 2.024 người; phía bắc giáp xã Kỳ Văn, đông giáp xã Kỳ Tân, nam giáp xã Kỳ Lâm, tây giáp xã Kỳ Tây. Cuối năm 1945, nằm trong xã Cấp Hà. Năm 1954 chia Cấp Hà thành 4 xã là Kỳ Lâm, Kỳ Tân, Kỳ Tây và Kỳ Văn. Năm 1986 lấy 230 ha và 308 nhân khẩu của xã Kỳ Tân, 1566 ha và 58 nhân khẩu xã Kỳ Lâm, 1379 ha và 393 nhân khẩu xã Kỳ Tây lập xã Kỳ Hợp. Có 6 xóm trực thuộc là: Minh Châu, Minh Hoa, Minh Tân, Tân Cầu, Trường Xuân, Tân Xuân.


Tin liên quan