Xã Kỳ Lạc

  Diện tích 122,62km2

Diện tích 122,62km2

Diện tích 122,62km 2 , dân số 3.381 người; phía bắc giáp 3 xã Kỳ Lâm, Kỳ Hoa, Kỳ Thịnh, tây giáp xã Kỳ Sơn, đông giáp xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, nam giáp xã Ngư Hoá, huyện Tuyên Hoá đều thuộc tỉnh Quảng Bình. Trước năm 1945 là 3 làng: Lạc Sơn, Xuân Quán, Xuân Sơn (tổng Vọng Liệu). Sau năm 1945 thành lập xã Xuân Lạc. Năm 1954 đổi làm xã Kỳ Lạc. Hiện nay xã Kỳ Lạc có 7 xóm: Lạc Thanh, Lạc Thắng, Lạc Vinh, Lạc Trung, Lạc Sơn, Lạc Xuân, Lạc Tiến.


Tin liên quan