Xã Kỳ Lâm

  Diện tích 36,45km2

Diện tích 36,45km2

Diện tích 36,45km 2 , dân số 4.255 người; phía bắc giáp 2 xã Kỳ Hợp, Kỳ Tây, đông giáp 2 xã Kỳ Hoa, Kỳ Tân, nam giáp xã Kỳ Lạc, tây giáp xã Kỳ Thượng. Trước năm 1945 là làng Vọng Liệu (tổng Vọng Liệu), sau năm 1945 đặt làm xã Vọng Trung (có thêm các làng Mỹ Lý, Mỹ Sơn, Tân Liệu cùng tổng), năm 1950 nhập vào với xã Vọng Thượng làm xã Vọng Sơn. Năm 1954 chia xã Vọng Sơn làm 4 xã: Kỳ Lạc, Kỳ Lâm. Kỳ Sơn, Kỳ Thượng. Xã Kỳ Lâm ở Vọng Liệu cũ. Hiện nay xã Kỳ Lâm có 8 xóm dân cư: Bắc Hà, Nam Hà, Tân Hà, Đông Hà, Hải Hà, Kim Hà, Trung Hà và Xuân Hà.


Tin liên quan