Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh triển khai thực hiện các nội dung về thảo luận các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khoá XII của Đảng.

Chiều ngày 30/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp để thực hiện các nội dung về thảo luận các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khoá XII của Đảng; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV và triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Dự họp có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện; thành viên các Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 717 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Chiều ngày 30/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ Kỳ Anh đã  tổ chức cuộc họp để thực hiện các nội dung về thảo luận các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khoá XII của Đảng; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV và triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Dự họp có các đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện; thành viên các Đoàn Công tác chỉ đạo cơ sở theo Quyết định 717 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Đại biểu tham dự họp...

Đồng chí Lê Mã Lương, HUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy
các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khoá XII của Đảng
Đồng chí Trần Đình Tùng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt triển khai
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/11/2018 ...
về việc kết nạp đảng viên trong tình hình mới

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung về thảo luận các nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khoá XII của Đảng; Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 12/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXV về việc kết nạp đảng viên trong tình hình mới. Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Đình Gia, Bí thư Huyện uỷ đã thông tin nhanh về kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, đồng thời quán triệt việc triển khai thực hiện viết bài thu hoạch về việc triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, phân công cho từng đồng chí, từng đoàn thể trực tiếp giúp 2 xã Kỳ Bắc, Kỳ Tiến hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Xuân; Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; Tập trung cao trong việc thực hiện Nghị quyết 18, nhất thể hoá một số chức danh ở một số xã phải sáp nhập; Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức cơ sở đảng; Tập trung soát xét các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP- AN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.../.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan